Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

Tracking Car Robot

ค่าใช้จ่าย : 500 บาท

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 1 ชั่วโมง

อายุ : 8++

      เชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจในความเร็วมาเข้าร่วมประดิษฐ์ Tracking car robot เพื่อนำความรู้และอุปกรณ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือเพิ่มความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา