Maker Faire Bangkok 2019
19-20 January 2019 at The Street Ratchada

Workshop

Tracking Car Robot

เชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจในความเร็วมาเข้าร่วมประดิษฐ์ Tracking car robot เพื่อนำความรู้และอุปกรณ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือเพิ่มความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา